به گزارش تبریزمن، نیم صفحه اول روزنامه های سیاسی و اقتصادی امروز کشور به تحولات منطقه و اظهار نظر مقامات در خصوص مسائل داخلی و خارجی اختصاص داشت.

photo_2016-05-07_08-49-47 photo_2016-05-07_08-49-53 photo_2016-05-07_08-49-57 photo_2016-05-07_08-50-01 photo_2016-05-07_08-50-06 photo_2016-05-07_08-50-11 photo_2016-05-07_08-50-15


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :