به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های سیاسی و اقتصادی امروز کشور، به حواشی و پیامد های توافق هسته ای اختصاص داشت.

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150406/58030200-0.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150406/58030200-5.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150406/58030200-4.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150406/58030200-1.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150406/58030200-6.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150406/58030200-13.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150406/58030200-10.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150406/58030200-7.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150406/58030200-12.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150406/58030200-8.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150406/58030200-11.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150406/58030200-3.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150406/58030200-9.jpg


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :