به گزارش تبریزمن، تیتراصلی اکثر روزنامه های سیاسی و اقتصادی امروز کشور به تحولات جنگ یمن و پیامد های توافق هسته ای اختصاص داشت.

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150407/61450635-7.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150407/61450635-14.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150407/61450635-18.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150407/61450635-3.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150407/61450635-5.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150407/61450635-2.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/large-news/0150407/61450635-10.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/large-news/0150407/61450635-1.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150407/61450635-13.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150407/61450635-9.jpg


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :