به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های سیاسی و اقتصادی امروز به تحولات منطقه، سفر رئیس جمهور به تبریز و نیز اظهار نظر مقامات در خصوص مسائل مختلف کشور اختصاص داشت.

عناوین روزنامه های امروز 94/02/30


عناوین روزنامه های امروز 94/02/30


عناوین روزنامه های امروز 94/02/30


عناوین روزنامه های امروز 94/02/30


عناوین روزنامه های امروز 94/02/30


عناوین روزنامه های امروز 94/02/30


عناوین روزنامه های امروز 94/02/30


عناوین روزنامه های امروز 94/02/30


عناوین روزنامه های امروز 94/02/30


عناوین روزنامه های امروز 94/02/30


عناوین روزنامه های امروز 94/02/30


عناوین روزنامه های امروز 94/02/30


عناوین روزنامه های امروز 94/02/30


عناوین روزنامه های امروز 94/02/30


عناوین روزنامه های امروز 94/02/30


عناوین روزنامه های امروز 94/02/30


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :