به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های سیاسی و اقتصادی امروز کشور به توافق هسته ای و اظهار نظر مقامات در خصوص مسائل مختلف داخلی و خارجی کشور اختصاص داشت.

عناوین روزنامه های امروز 94/04/25


عناوین روزنامه های امروز 94/04/25


عناوین روزنامه های امروز 94/04/25


عناوین روزنامه های امروز 94/04/25


عناوین روزنامه های امروز 94/04/25


عناوین روزنامه های امروز 94/04/25


عناوین روزنامه های امروز 94/04/25


عناوین روزنامه های امروز 94/04/25


عناوین روزنامه های امروز 94/04/25


عناوین روزنامه های امروز 94/04/25


عناوین روزنامه های امروز 94/04/25


عناوین روزنامه های امروز 94/04/25


عناوین روزنامه های امروز 94/04/25


عناوین روزنامه های امروز 94/04/25


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :