به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های سیاسی و اقتصادی امروز به بحران سیل و توفان در مناطقی از کشور و نیز اظهار نظر مقامات در خصوص مسائل مختلف داخلی و خارجی اختصاص داشت.

عناوین روزنامه های امروز 94/04/31


عناوین روزنامه های امروز 94/04/31


عناوین روزنامه های امروز 94/04/31


عناوین روزنامه های امروز 94/04/31


عناوین روزنامه های امروز 94/04/31


عناوین روزنامه های امروز 94/04/31


عناوین روزنامه های امروز 94/04/31


عناوین روزنامه های امروز 94/04/31


عناوین روزنامه های امروز 94/04/31


عناوین روزنامه های امروز 94/04/31


عناوین روزنامه های امروز 94/04/31


عناوین روزنامه های امروز 94/04/31


عناوین روزنامه های امروز 94/04/31


عناوین روزنامه های امروز 94/04/31


عناوین روزنامه های امروز 94/04/31


عناوین روزنامه های امروز 94/04/31


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :