به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

1-TABRIZ 250Page-01(1) 254Untitled 1641(1)


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :