به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

72o4 265o2 270o1 27303


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :