به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

65 765764674465 (3) 765764674465 (1)


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :