به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های ورزشی امروز کشور به حواشی مختلف موجود در فوتبال اختصاص داشتند.

قثفثق
قثفثق
قثفثق
قثفثق
قثفثق
قثفثق
قثفثق

Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :