به گزارش تبریزمن، برنامه این هفته موج فوتبال با اجرای میلاد وطن پرست از ساعت ۲۳:۴۵ روی آنتن شبکه استانی سهند رفت تا آخرین تحولات فوتبال آذربایجان در رسانه ملی مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

Screenshot 2015-04-20 19.05.16 Screenshot 2015-04-20 19.05.39 Screenshot 2015-04-20 19.05.45 Screenshot 2015-04-20 19.06.45 Screenshot 2015-04-20 19.09.25 Screenshot 2015-04-20 19.11.33 Screenshot 2015-04-20 19.12.39 Screenshot 2015-04-20 19.13.42 Screenshot 2015-04-20 19.14.47 Screenshot 2015-04-20 19.16.14 Screenshot 2015-04-20 19.16.43 Screenshot 2015-04-20 19.17.38 Screenshot 2015-04-20 19.19.30 Screenshot 2015-04-20 19.20.31 Screenshot 2015-04-20 19.20.50 Screenshot 2015-04-20 19.21.13 Screenshot 2015-04-20 19.23.05 Screenshot 2015-04-20 19.24.52 Screenshot 2015-04-20 19.25.00 Screenshot 2015-04-20 19.25.04 Screenshot 2015-04-20 19.25.37


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :