به گزارش تبریزمن، هشتمین جشنواره تابستانی تبریز، توجه به مساله آموزشهای شهروندی و به خصوص بحران آب به عنوان مهمترین رئوس برنامه های امسال در تمامی برنامه ها و اقدامات انجام گرفته، مد نظر هستند.

b2478


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :