مدیرعامل سازمان زیباسازی از اجرای یکی دیگر از نقاشی های دیواری تبریز در بلوار آذربایجان خبر داده و گفت: پیرو اجرای نقاشی دیواری های بزرگ در دیوارهای ساختمانهای بد منظر، یکی دیگر از نقاشی دیواریهای تبریز تحت عنوان کبوتر آسمانی در دیواره ساختمانی واقع در بلوار آذربایجان اجرا و به تصویر کشیده شد.
به گزارش تبریزمن، به نقل از روابط عمومی سازمان زیباسازی، مهندس فرخی هدف از اجرای چنین نقاشیهای دیواری در سطح شهر را، جلوه بخشیدن به سیمای بصری شهری دانسته و اعلام کردند: یکی از ارکانهای زیباسازی شهر، نقاشی های دیواری آن شهر به حساب می آیند و نقاشی های دیواری موجب زیبایی شهر و تزریق روح شادابی به شهروندان میگردند. لذا به منظور افزایش زیبایی های بصری معابر شهری و ایجاد طرح های ویژه بر روی دیوارهای معابر شهری، سازمان زیباسازی بر آن است همانند این پروژه، دیوارهای سیمانی ساختمانهای بلند شهر را منقش به تصاویر گرافیکی زیبا نماید.
مدیرعامل سازمان زیباسازی در ادامه از ایجاد نقاشی دیواری بر روی دیوارهای برج های بلند شهر خبر دادند و افزودند طی ماههای اخیر توافقاتی با برخی ساختمانهای بلند شهر حاصل شده تا سازمان زیباسازی نسبت به نقاشی دیواری این برج ها اقدام نماید که در آینده شاهد اجرای نقاشی دیواری های بزرگ و زیبا در سطح شهر خواهیم بود.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :