به گزارش تبریزمن، دکتر مبین پدر جذامیان ایران که تمام عمر خود را صرف جذامیان کشور نمود در سن ۸۸ سالگی بخاطر کهولت سن جان به جان آفرین تسلیم کرد تا جامعه پزشکی ایران و استان را در غم و اندوه فرو برد.

استاد مبین یکی از افتخارات معاصر جامعه پزشکی آذربایجان بود که در راه خدمت به جذامیان روز و شب خود را در باباباغی تبریز گذراند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :