شماره ۴۷روزنامه مجازی تبریزمن در قالب ویژه نامه انتخاباتی منتشر شد.

 تبریزمن، سرویس چندرسانه ای: شماره ۴۷روزنامه مجازی تبریزمن، با محوریت اخبار مهم انتخاباتی تبریز و آذربایجان منتشر شد.

roz12


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :