رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مهم ترین هدف این دانشگاه کاهش وابستگی به شهریه و افزایش اثربخشی دانشگاه آزاد اسلامی در حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است.

به گزارش تبریزمن، حمید میرزاده در جلسه هیات امنای استان افزود: هدف اصلی از برگزاری جلسات هیات امنای استانی، تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان هاست که خوشبختانه این هدف محقق شده است.
وی با اشاره به اتمام برنامه پنجم توسعه این دانشگاه در سال جاری ادامه داد: درپایان این برنامه به اکثر اهداف خود دست یافته ایم و برای برنامه ششم تمرکز بر توسعه تحصیلات تکمیلی همراه با توسعه کیفی خروجی های دانشگاه است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در برنامه پنجم اقدامات زیادی درباره شرکت های دانش بنیان و فعالیت های اقتصادی صورت نگرفته بود که یکی از اولویت های اصلی ما در برنامه ششم، کاهش وابستگی به شهریه از طریق انجام امور اقتصادی و دانش بنیان است.
وی اظهارکرد: دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی با استادان برجسته و فضاهای آموزشی و تجهیزات فراوان یکی از استان های شاخص است که در سال آتی نزدیک پنج هزار میلیارد ریال در آموزش عالی هزینه خواهد کرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :