تبریزمن، کودتای نظامی در حالی در ترکیه رخ داد که چند ساعت بعد از این واقعه این کودتا با شکست مواجه شد.

2141123_photo_2016-07-17_06-10-27 2141124_photo_2016-07-17_06-11-09 2141125_photo_2016-07-17_06-10-54 2141128_photo_2016-07-17_06-12-16 2141129_photo_2016-07-17_06-11-44 2141130_photo_2016-07-17_06-12-25 2141131_photo_2016-07-17_06-11-57 2141132_photo_2016-07-17_06-12-46 2141133_photo_2016-07-17_06-12-06 2141134_photo_2016-07-17_06-12-37 2141136_photo_2016-07-17_06-41-21 2141138_photo_2016-07-17_06-42-16 2141139_photo_2016-07-17_06-42-05 2141140_photo_2016-07-17_06-42-36 2141141_photo_2016-07-17_06-42-47 2141143_photo_2016-07-17_06-43-05 2141144_photo_2016-07-17_06-43-13 2141145_photo_2016-07-17_06-42-56 2141146_photo_2016-07-17_06-43-21 2141147_photo_2016-07-17_06-43-31


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :