“محمد الشیخ” کودک فلسطینی اهل غزه به دلیل انعطاف بسیار بالای بدنی و توانایی عالی در انجام حرکات ورزشی، به “کودک عنکبوتی” معروف شده است.

(تصاویر) کودک عنکبوتی غزه
(تصاویر) کودک عنکبوتی غزه
(تصاویر) کودک عنکبوتی غزه
(تصاویر) کودک عنکبوتی غزه
(تصاویر) کودک عنکبوتی غزه
(تصاویر) کودک عنکبوتی غزه
(تصاویر) کودک عنکبوتی غزه
(تصاویر) کودک عنکبوتی غزه
(تصاویر) کودک عنکبوتی غزه
(تصاویر) کودک عنکبوتی غزه
(تصاویر) کودک عنکبوتی غزه

Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :