تمام شهر بابل انگار تعطیل کرده اند و به ورزشگاه هفتم تیر رفته اند برای وداع با هادی نوروزی.

به گزارش تبریزمن، جماعتی چند ده هزار نفری سینه زنان از پی جنازه هادی نوروزی می آمدند. شعارهای «عزا، عزاست امروز ، روز عزاست امروز ، هادی با تعصب پیش خداست امروز» شان را از خیابان های منتهی به ورزشگاه می شد شنید. جماعتی که رفته بودند برای آخرین وداع با پسر محجوب شان .

آنها باور نداشتند فراغ ناگهانی این پسر را. اشک می ریختند و با دیدن هر یک از هم بازی هایش ، سراغ هادی را می گرفتند. هانی و هانا را روی دست از پی تابوت پدر می گرداندند و غرق در گریه بودند. وای خدایا این دقایق تلخ وداع کی برای این دو کودک خردسال به پایان می رسد؟


برداران و همسرش گریه کنان از پی تابوت می دویدند که دیگر برای شان دیدن بازی پرسپولیس به یک کابوس بدل شده. مدام دیدن جای خالی هادی در زمین. تا ساعتی دیگر هادی در خاک آرام می گیرد . در کپورچال ، روستایی که به تاریخش جمعیتی چند ده هزار نفری را یکجا ندیده بود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :