به گزارش تبریزمن، درپانزدهمین نشست شورای راهبری جویشگر بومی، ۳۲ طرح پیشنهادی در فراخوان جویشگر بومی به صورت اولیه پذیرفته شد.

در این نشست که با حضور رئیس و اعضای این شورا در محل سازمان فناوری اطلاعات برگزار شد. گزارشی از آخرین بررسی‌ها و نتیجه پیشنهادهای واصل شده در فراخوان طرح جویشگر بومی شامل «طرح‌های دارای محصول آماده، طرح‌های ایجاد و توسعه محصول، طرح‌های پژوهشی و طرح‌های زیرساخت» توسط مجری این طرح، ارائه شد.

این پیشنهادها از دو منظر فنی و کسب و کار و با در نظر گرفتن ۱۰ سناریو مورد ارزیابی قرار گرفت که درنتیجه در بخش محصول آماده ۱۵ طرح، در بخش پیشنهاد ایجاد و توسعه محصول ۵ طرح، در بخش زیرساخت‌ها یک طرح و در بخش پژوهشی شامل سه حوزه زیرساخت پردازشی، سرویس و قوانین و مقررات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیست، ۱۲طرح در لیست اولیه قرار گرفته است.

به نقل از مهر، در ادامه این نشست، اعضای شورای راهبری جویشگر بومی موافقت خود را با ورود به فاز دوم طرح اعلام کردند و مقرر شد نحوه ارزیابی و امتیازهای در نظر گرفته شده برای تمام پیشنهادهای دریافت شده بر روی پایگاه اینترنتی جویشگر بومی به نشانی www.didras.ir قرار بگیرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :