جام ریاست جمهوری ، انتخابی تیم ملی پرورش اندام برای شرکت در جام اسپانیا در تبریز برگزار شد.

تبریزمن، سرویس چندرسانه ای: به مناسبت هفته دولت و برای انتخاب ملی پوشان پرورش اندام ، جام ریاست جمهوری که حکم انتخابی تیم ملی جهت اعزام به جام اسپانیا را دارد در تبریز بر گزار شد.

 

nejati (1 of 40)

nejati (2 of 40)

nejati (3 of 40)

nejati (4 of 40)

nejati (5 of 40)

nejati (6 of 40)

nejati (7 of 40)

nejati (8 of 40)

nejati (9 of 40)

nejati (10 of 40)

nejati (11 of 40)

nejati (12 of 40)

nejati (13 of 40)

nejati (14 of 40)

nejati (15 of 40)

nejati (16 of 40)

nejati (17 of 40)

nejati (18 of 40)

nejati (19 of 40)

nejati (20 of 40)

nejati (21 of 40)

nejati (22 of 40)

nejati (23 of 40)

nejati (24 of 40)

nejati (25 of 40)

nejati (26 of 40)

nejati (27 of 40)

nejati (28 of 40)

nejati (29 of 40)

nejati (30 of 40)

nejati (31 of 40)

nejati (32 of 40)

nejati (33 of 40)

nejati (34 of 40)

nejati (35 of 40)

nejati (36 of 40)

nejati (37 of 40)

nejati (38 of 40)

nejati (39 of 40)

nejati (40 of 40)


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :