1

جزئیات دستورالعمل پایه‌های تشویقی اعضای هیأت علمی اعلام شد

  • کد خبر : 48819
  • ۲۰ آبان ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۲
جزئیات دستورالعمل پایه‌های تشویقی اعضای هیأت علمی اعلام شد
جزئیات دستورالعمل پایه‌های تشویقی اعضای هیأت علمی اعلام شد، با این دستورالعمل حقوق اساتید دانشگاه‌ها افزایش می‌یابد.

به گزارش تبریزمن به نقل از خبرگزاری فارس، جزئیات دستورالعمل پایه‌های تشویقی اعضای هیأت علمی اعلام شد، با این دستورالعمل حقوق اساتید دانشگاه‌ها متناسب با فعالیتی که انجام می‌دهند، افزایش می‌یابد.

متن کامل این دستورالعمل به شرح زیر است:

« مقدمه: ارتقای پیوسته کیفیت آموزشی، پژوهشی، فناوری، نوآوری، خدمات و اثرگذاری اجتماعی و فرهنگی، تکریم پژوهشگران و فناوران برجسته، ترغیب و تشویق اعضای هیات علمی از برنامه‌های راهبردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. در این راستا و به منظور  جهت‌دهی و هدایت نیروی انسانی کارآمد و ظرفیت‌های موجود به سمت تحقق اهداف اسناد بالادستی به ویژه سند دانشگاه اسلامی و اولویت‌های پنج‌گانۀ:

۱ -مرجعیت و همکاری‌های علمی، فناوری و نوآوری بین‌المللی؛

۲ -آموزش، پژوهش و برونداد هدفمند؛

۳ -نوآوری فرهنگی و فرهنگ نوآوری؛

۴ -شاگرد، فناور و نوآورپروری؛

۵ -تولید خدمت، ثروت و سرمایه از دانش؛

«دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی………………………..» به شرح زیر است:

مادۀ ۱ -اختصارات و تعاریف:

۱-۱ -وزارت: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

۲-۱ -وزیر: منظور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است.

۳-۱ -وزارتین: منظور وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

۴-۱ -سازمان: سازمان علاوه بر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، شامل دستگاههای اجرایی، صنایع دولتی و  غیردولتی است.

۵-۱ -مؤسسه: منظور مؤسسات عضو هیات امنای ……………….. وابسته به وزارت و کلیه واحدهای تابعه آن است.

۶-۱ -مؤسسه‌های «گروه یک»: منظور از مؤسسه‌های «گروه یک» در این دستورالعمل، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی  است که دارای هر دو رکن هیات امنا و هیات ممیزه مستقل و یا دبیرخانۀ هیات امنا و دبیرخانۀ هیات ممیزه باشد.

۷-۱ -مؤسسه‌های «گروه دو»: منظور از مؤسسه‌های «گروه دو» در این دستورالعمل، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی است که فاقد یکی از ارکان هیات امنا و هیات ممیزه مستقل باشد.

۸-۱ -پارک: منظور پارک‌های علم و فناوری وابسته به وزارت است.

۹-۱ -عضو: منظور عضو هیات علمی (پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی) مؤسسه است.

۱۰-۱ -دستورالعمل: منظور «دستورالعمل نحوۀ اعطای پایۀ تشویقی به اعضای هیات علمی ……………….» است.

۱۱-۱ -پایۀ تشویقی: منظور پایه‌ای است که مطابق این دستورالعمل به عضو اعطا می‌شود.

۱۲-۱ -پژوهش بنیادی: پژوهشی است که به منظور گسترش مرزهای دانش و کسب دانشهای نو، ارائۀ نظریه یا کشف اصول حاکم بر جهان هستی، پدیده‌های طبیعی، انسانی و اجتماعی، یا به منظور فراهم ساختن زمینۀ علمی الزام برای حل مسائل جاری و آینده انجام  می‌گیرد.

۱۳-۱ -پژوهش کاربردی: به هر نوع کاوش و یافتۀ علمی به منظور کسب دانش فناورانۀ جدید گفته می‌شود که برای آن کاربرد ویژه‌ای در نظر گرفته شود. این پژوهش بر پایۀ دانش حاصل از پژوهش‌ها و یا تجربیاتی است که با هدف به کارگیری روش‌ها، نظریه‌ها و الگوهای  موجود برای ارائۀ تحلیلی از یک پدیده، یافتن راه حل، تولید محصول و یا موجب مدیریت مسائل اجتماعی و تحول نظام‌مند انجام شود.

۱۴-۱ -پژوهش توسعه‌ای: پژوهشی است که با هدف توسعه و بهبود روش‌های تحقیق، ترویج و بسط نتایج پژوهش‌های بنیادی و  کاربردی به منظور استفاده در تولید مواد، فرآورده‌ها، وسایل، ابزار و نیز بهینه‌سازی مجموعه‌ها، فرایندها و روشهای جدید یا اصلاح،  نوآوری و بهبود آنها انجام می‌گیرد. این مجموعه‌ها شامل مجموعه‌های صنعتی، خدماتی، انسانی، اجتماعی و سازمانی هستند. چنین  پژوهش‌هایی در سازمان‌ها به نام تحقیق و توسعه نیز شناخته میشوند که برای توسعه و بهبود بهره‌وری سازمان به کار می‌روند.

۱۵-۱” -آی اس سی”: منظور مؤسسۀ استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) است.

۱۶-۱” -واس”: نمایۀ استنادی منابع نوپدید که همان وبگاه علم کالریویت آنالیتیکس یا پایگاه استنادی (WOS (of Web Science است.

۱۷-۱ -نویسنده)(های) مسئول: منظور عضو یا (اعضایی) هستند که راهبری پژوهش و انجام مکاتبات را بر عهده دارند و نام ایشان با  نشانهای گوناگون مانند قرار دادن ستاره و یا نشان دیگر، با درج آدرس الکترونیکی مربوط در مقاله‌ها مشخص می‌شود.

۱۸-۱ -سردبیر(ان) اصلی: منظور عضو یا (اعضایی) هستند که با موافقت صاحب امتیاز نشریه و تأیید کمیسیون نشریات علمی  وزارتین، امور علمی نشریه را بر عهده دارند.

۱۹-۱ -مدیر مسئول: منظور عضوی است که با موافقت صاحب امتیاز نشریه، عهده‌دار امور اجرایی و نظارتی نشریۀ علمی است.

۲۰-۱ -صاحب امتیاز نشریه: منظور دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی، غیردولتی و انجمن‌های علمی هستند که مجوز تأسیس آنها از سوی مراجع ذی‌صلاح مانند «شورای عالی انقلاب فرهنگی»، «شورای گسترش آموزش عالی» و یا «کمیسیون انجمنهای علمی» وزارتین صادر شده است.

۲۱-۱ -نشریه‌های علمی معتبر: شامل نشریه‌های علمی مورد تأیید «وزارتین» و «کمیسیون نشریات حوزوی» و همچنین نشریه‌های  نمایه شده در هر یک از پایگاه‌های اطلاعات علمی “اسکوپوس”، “واس” و یا “آی اس سی” است.

 ۲۲-۱ -نشریۀ علمی داخلی نمایه شدۀ بین‌المللی: منظور نشریه‌ای است که دارای آدرس یا نام کشور جمهوری اسلامی ایران و  «صاحب امتیاز نشریه» در پایگاههای معتبر بین‌المللی “واس” یا “اسکوپوس” نمایه شده است. نام نشریه باید در فهرست نشریات معتبر وزارتین موجود باشد.

۲۳-۱ -گواهی معتبر ملّی: منظور گواهی صادرشده از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی، مرتبط و ملّی مورد تأیید وزارتین است.

۲۴-۱ -برونداد: منظور کلیۀ دستاوردهای علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری، نوآوری، تجاری‌سازی، فرهنگی و هنری است.

  مادۀ ۲ -به عضو پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی شاغل در مؤسسه و یا عضو مامور به خدمت در سایر دانشگاهها و مؤسسه‌ای  آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی یا دستگاه‌های اجرایی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح، بر اساس فعالیت‌های شاخص علمی،  آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، هنری و اجرایی مندرج در مواد آتی، با رعایت «ضوابط کلی اعطای پایههای تشویقی» مندرج در  ماده «۱۰» این دستورالعمل، پس از تصویب هیات ممیزۀ ذیربط در سقف اعتبارات مصوب سالانه، پایۀ تشویقی اعطا می‌شود.

مادۀ ۳- فعالیت‌های شاخص آموزشی، فرهنگی و ترویج علم (حداکثر ۱۰ پایۀ تشویقی) 

۱-۳ -دریافت عنوان «سرآمد آموزشی»، در دانشکده‌ها یا پژوهشکده‌ها در سه سال پیوسته یا ناپیوسته، بر مبنای شیوه‌نامۀ مصوب  هیات امنای مؤسسه، هر بار یک پایه (حداکثر سه پایۀ تشویقی).

تبصرۀ ۱ -به ازای هر سی عضو شاغل در هر دانشکده یا پژوهشکدۀ مؤسسه، پایۀ تشویقی «سرآمد آموزشی» با رعایت ضوابط مقرر در  این بند، به یک عضو واجد شرایط اعطا می‌شود. در دانشکده‌ها یا پژوهشکده‌های دارای کمتر از ۳۰ عضو به صورت تجمیعی لحاظ می‌شوند.

۲-۳ -دریافت عنوان «سرآمد فرهنگی» در دانشکده(ها) یا پژوهشکده(ها) در سه سال پیوسته یا ناپیوسته، بر مبنای شیوه‌نامۀ مصوب  هیات امنای مؤسسه، هر بار یک پایه (حداکثر سه پایۀ تشویقی).

تبصرۀ ۲ -به ازای هر سی عضو شاغل در هر دانشکده یا پژوهشکدۀ مؤسسه، پایۀ تشویقی «سرآمد فرهنگی» با رعایت ضوابط مقرر در این بند، به یک عضو واجد شرایط اعطا می‌شود. در دانشکده‌ها یا پژوهشکده‌های دارای کمتر از سی عضو به صورت تجمیعی لحاظ می‌شوند.

۳-۳ -احراز عنوان مقام «استاد ممتاز» مطابق با شرایط مندرج در دستورالعمل نحوۀ انتخاب استاد ممتاز، چهار پایۀ تشویقی در طول خدمت.

تبصرۀ ۳ -پایه‌های تشویقی قبلی اعطا شده بابت احراز مقام «استاد ممتاز»، از چهار پایه تشویقی تعیین شده در این بند کسر می‌شود.

۴-۳ -به استاد راهنمای هر دانش‌آموختۀ مقطع کارشناسی ارشد و یا مقطع دکتری تخصصی (سهم کامل) که نتیجۀ پایان‌نامه و یا رسالۀ او تبدیل به محصول دانش‌بنیان، هنری و یا منجر به حل مسائل مربوط به زیست‌بوم اجتماعی محل انجام پژوهش شده باشد، با ارائۀ گواهی معتبر ملّی و تأیید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر سه پایۀ تشویقی).

۵-۳ -به استاد راهنمای هر دانش‌آموختۀ مقطع کارشناسی ارشد و یا مقطع دکتری تخصصی (سهم کامل) که نظریه‌پردازی نوینی را در قالب ضوابط هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی ارائه کند، با تأیید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، به ازای هر کرسی اصیل نظریه‌پردازی یک پایه (حداکثر سه پایۀ تشویقی).

۶-۳ -به استاد میزبان هرپنج پژوهشگر پسادکتری که دورۀ خویش را با موفقیت به پایان رسانیده‌اند، یک پایه) حداکثر سه پایۀ تشویقی).

۷-۳ -به استاد میزبان فرصت مطالعاتی داخلی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی دست‌کم شش‌ماهه، به ازای هر شش مورد یک پایه (حداکثر سه پایۀ تشویقی).

 ۸-۳ -عضوی که هیات ممیزه با ارتقای او به مرتبۀ دانشیاری و یا مرتبۀ استادی به اتفاق آرا موافقت کند، برای هر ارتقای مرتبه یک پایه (دو پایۀ تشویقی).

۹-۳ -هر مورد کتاب درسی (آموزشی) که به وسیلۀ انتشارات معتبر به چاپ پنجم رسیده و دستکم مجموع شمارگان تمامی چاپ‌های آن پنج هزار (۵۰۰۰ )جلد باشد، با ارائۀ گواهی رسمی از انتشارات مربوط و با تأیید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر سه پایۀ تشویقی در طول خدمت).

تبصرۀ ۴ -کتاب درسی (آموزشی) افزون بر استفاده از امتیاز این بند، شامل امتیاز مندرج در بند «۴» ماده «۷» این دستورالعمل نیز می‌شود و به هر یک از نویسنده(های) آن تعلق می‌گیرد.

تبصرۀ ۵ -کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و یا حوزه علمیه موضوع بند «۸» ماده «۷» این دستورالعمل، افزون بر امتیاز بند مذکور،  شامل امتیاز این بند نیز می‌باشد.

۱۰-۳ -به ازای کسب ۵۰ امتیاز از مقاله‌های منتشرشده در نشریه‌های چارک اول (Q۱ )و یا ۵۰ امتیاز از مقاله‌های منتشرشده در نشریه‌های چارک دوم (Q۲)که با محتوای شیوه‌های آموزشی و یا فرهنگی در نشریه‌های نمایه شده در هر یک از پایگاههای اطلاعات علمی “اسکوپوس” ، “واس” و “آی اس سی” منتشر شده‌اند، یک پایه (حداکثر سه پایۀ تشویقی در طول خدمت).

۱۱-۳ -همکاری مؤثر (استاد مشاور با ابلاغ رسمی) با انجمن‌های علمی دانشجویی، کانون‌های فرهنگی هنری و نشریه‌های دانشجویی که در جشنواره‌های ملّی «حرکت»، «رویش»، «تیتر» و «سراسری قرآن مجید» به عنوان مجموعۀ برگزیده انتخاب شوند، یک پایه (حداکثر سه پایۀ تشویقی).

۱۲-۳ -به عضوی که به سمت مربی و یا سرپرست تیمهای ورزشی شرکت کننده در مسابقه‌های بین‌المللی مقام اول تا سوم را به دست آورد، با ارائۀ گواهی معتبر و تأیید شورای مؤسسه یک پایه(حداکثر سه پایۀ تشویقی).

۱۳-۳ -مربیگری برای تیم‌های دانشجویی شرکت کننده در مسابقه‌های و یا المپیادهای علمی دانشجویی در سطح ملّی (رتبۀ اول) و بین‌المللی (رتبۀ اول تا سوم) با ارائۀ گواهی معتبر و تأیید شورای مؤسسه، یک پایه (حداکثر دو پایۀ تشویقی).

۱۴-۳ -مربیان تیم‌های ورزشی دانشجویی که در مسابقه‌های ملّی مدال قهرمانی کسب کنند، با ارائۀ گواهی معتبر و تأیید شورای مؤسسه، برای هر دوره یک پایه (حداکثر دو پایۀ تشویقی).

  تبصرۀ ۶ -درخصوص سایر جشنواره‌ها و مسابقه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی دانشجویی در سطوح ملّی و بین‌المللی، هیات امنای مؤسسه به صورت موردی تصمیم می‌گیرد.

مادۀ ۴ -بروندادها و پژوهش‌های شاخص بنیادی و همکاری‌های علمی بین‌المللی(حداکثر ۱۰ پایۀ تشویقی)

۴-۱ -به ازای کسب ۳۰ یا ۶۰ امتیاز از مقاله‌های منتشرشده در نشریه‌های بین‌المللی به ترتیب چارک‌های اول (Q۱)یا دوم (Q۲) بر مبنای هر یک از پایگاه‌های اطلاعات علمی “اسکوپوس” ، “واس” و یا “آی اس سی” یک پایه (حداکثر پنج پایۀ تشویقی در طول خدمت با احتساب پایه‌های تشویقی دریافت شده بر اساس ضوابط قبلی مصوب هیات امنا).

  تبصرۀ ۱ -پایه‌های تشویقی این بند، شامل عضوی که سقف پایه تشویقی موضوع این بند (پنج پایۀ تشویقی) را بر اساس ضوابط،  مقررات و مصوبه‌های پیشین دریافت کرده است، نمی‌شود.

 تبصرۀ ۲ – ۵۰ ( پنجاه) درصد امتیاز کسب شده بایستی از مقاله‌هایی باشد که متقاضی نویسندۀ مسئول آنها باشد. چنانچه مقاله‌ای بیش از یک نویسندۀ مسئول داشته باشد، طبق آیین‌نامۀ ارتقا به هر یک از افراد سهم نویسندۀ مسئولی تعلق می‌گیرد. در مجموع، سهم نویسندۀ مسئول متقاضی اعم از فردی یا اشتراکی برای دریافت پایه تشویقی موضوع این بند، باید دستکم ۵۰ ( پنجاه) درصد از امتیاز کسب شده از مقاله باشد.

۲-۴ -به ازای کسب ۳۰ یا ۶۰ امتیاز از مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های بین‌المللی به ترتیب چارک‌های اول (Q۱) یا دوم (Q۲ )بر مبنای هر یک از پایگاه‌های اطلاعات علمی “اسکوپوس” ، “واس” و یا “آی ا‌س سی” با مشارکت پژوهشگران غیرایرانی یا پژوهشگران ایرانی مقیم خارج از کشور، یک پایه(حداکثر پنج پایۀ تشویقی در طول خدمت).

تبصرۀ ۳ -پایۀ تشویقی موضوع این بند، صرفا در صورتی که از امتیازهای مذکور برای دریافت پایه‌های ترفیع سالیانه و یا پایۀ تشویقی  بند «۱» این ماده استفاده نشده باشد، اعطا می‌شود.

تبصرۀ ۴ -۵۰ ( پنجاه) درصد امتیاز کسب شده باید از مقاله‌هایی باشد که متقاضی نویسندۀ مسئول آنها باشد. چنانچه مقاله‌ای بیش از یک نویسندۀ مسئول داشته باشد، طبق آیین‌نامۀ ارتقا به هر یک از افراد سهم نویسندۀ مسئولی تعلق می‌گیرد. در مجموع، سهم نویسندۀ مسئول متقاضی اعم از فردی یا اشتراکی برای دریافت پایه تشویقی موضوع این بند، باید دستکم ۵۰ ( پنجاه) درصد از امتیاز کسب شده از مقاله باشد.

۳-۴ -به ازای کسب هر ۲۵ ( بیست وپنج) امتیاز از آثار بدیع هنری با تأیید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر پنج پایۀ تشویقی در طول خدمت).

تبصرۀ ۳ – اثر بدیع هنری موضوع بند «۱۱» ماده «۷» این دستورالعمل، افزون بر امتیاز بند مذکور، شامل امتیاز این بند نیز می‌باشد.

۴-۴ -به ازای کسب هر ۱۰ ( ده) امتیاز از کتاب‌ها و یا فصل کتاب‌های(Chapter Book) تألیفی معتبر بین‌المللی منتشرشده با  مشارکت پژوهشگران با وابستگی سازمانی مؤسسه‌های غیرایرانی به وسیلۀ انتشارات معتبر بین‌المللی با تأیید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه) حداکثر پنج پایۀ تشویقی در طول خدمت).

تبصرۀ ۶ -کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و یا حوزه علمیه موضوع بند «۸» ماده «۷» این دستورالعمل، افزون بر امتیاز بند مذکور،  شامل امتیاز این بند نیز می‌باشد.

۵-۴ – به استاد میزبان هر پنج دانشجوی مقطع دکتری تخصصی یا پژوهشگر خارج از کشور برای انجام فرصت مطالعاتی دستکم شش ماهه با تأیید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر سه پایۀ تشویقی).

۶-۴ -جذب و استفاده از پژوهانه (گرنت) و جوایز بین‌المللی به منظور توسعۀ پژوهش‌های بنیادی، برای رشتۀ علوم انسانی معادل ریالی  «دو» برابر و برای سایر رشته‌ها معادل ریالی «چهار» برابر مجموع حقوق و مزایای سالانه مطابق آخرین حکم کارگزینی عضو متقاضی (بدون لحاظ فوق‌العادۀ مدیریت) در هنگام تقاضا، با تأیید معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر سه پایۀ تشویقی).

مادۀ ۵- بروندادها و پژوهشهای شاخص کاربردی و توسعه‌ای (حداکثر ۱۰ پایه)

۱-۵ -راهنمایی چهار سهم کامل رسالۀ دکتری تخصصی (دفاع شده) و یا هشت سهم کامل پایان‌نامۀ نیازمحور کارشناسی ارشد (دفاع شده) براساس نیازهای مندرج در سامانۀ نظام ایده‌ها و نیازها (نان) و با تأیید معاونت پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر سه پایۀ تشویقی).

۲-۵ -داشتن قرارداد(های) ارتباط با صنعت و یا سایر دستگاه(ها)، شرکت(های) دولتی و غیردولتی به سمت مجری یا همکار(ان) که  مجموع سهم مبالغ قراردادهای بسته شدۀ پایان یافته، برای رشته علوم انسانی معادل ریالی «شش» برابر و برای سایر رشته‌ها معادل ریالی «دوازده» برابر مجموع حقوق و مزایای سالانه مطابق آخرین حکم کارگزینی عضو متقاضی (بدون لحاظ فوق‌العادۀ مدیریت) در هنگام  تقاضا باشد، با تأیید معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر پنج پایۀ تشویقی).

۳-۵ -کسب ۷ (هفت) امتیاز از اختراع ثبت شده در مراجع معتبر بین‌المللی با ارائۀ گواهی معتبر و تأیید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر پنج پایۀ تشویقی در طول خدمت).

۴-۵ -به ازای هر دو سهم کامل از اختراعات ثبت و ارزیابی شدۀ علمی در مراجع معتبر داخلی با ارائۀ گواهی معتبر ملّی و با تأیید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر سه پایۀ تشویقی در طول خدمت).

۵-۵ -ساخت دستگاه(های) تقاضامحور آزمایشگاهی، آموزشی، تحقیقاتی، کاربردی و صنعتی همراه با ثبت اختراع علمی در مراجع معتبر داخلی، با ارائۀ گواهی معتبر ملّی و با تأیید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر پنج پایۀ تشویقی در طول خدمت).

۶-۵ -مجری طرح کالن ملّی پایان یافته با تأیید معاون پژوهشی و یا معاون فناوری و نوآوری وزارت، هر مورد یک پایه (حداکثر سه پایۀ تشویقی).

تبصره – در صورتی که طرح کالن ملّی بیش از یک مجری داشته باشد، برای دریافت یک پایۀ تشویقی این بند، داشتن سهم مشارکت  دست کم ۵۰ درصد در طرح مورد نظر ضروری است.

مادۀ ۶ -بروندادها و فعالیت‌های شاخص فناورانه و نوآورانه (حداکثر ۱۰ پایه)

۱-۶ -ساخت مواد شیمیایی، واکسن، دارو، کاتالیزگر، قطعۀ مکانیکی، الکترونیکی و دستگاهی و نرم‌افزاری که به تولید انبوه رسیده باشد، با ارائۀ گواهی معتبر ملّی و با تأیید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، هر مورد یک پایه (حداکثر پنج پایۀ تشویقی در طول خدمت).

تبصرۀ ۱ -ساخت سایر اقلام ضروری و مورد نیاز کشور نیز با تأیید معاون فناوری و نوآوری وزارت شامل این بند می‌شود.

۲-۶ -تولید انبوه یا تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان با جذب سرمایۀ خارجی در داخل کشور، با ارائۀ مدارک معتبر ملّی و تأیید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، هر مورد یک پایه (حداکثر چهار پایۀ تشویقی در طول خدمت).

۳-۶ -تجاری‌سازی ثبت اختراع معتبر داخلی یا خارجی با ارائۀ گواهی معتبر ملّی، با تأیید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، هر مورد  یک پایه (حداکثر چهار پایۀ تشویقی در طول خدمت).

۴-۶ -تولید انبوه و تجاری‌سازی محصولات مرتبط با فناوری‌های نرم، توسعۀ صنایع خالق فرهنگی، اجتماعی و هنری با ارائۀ گواهی معتبر ملّی و تأیید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، هر مورد یک پایه (حداکثر چهار پایۀ تشویقی در طول خدمت).

۵-۶ -مجری طرح پژوهشی و فناورانۀ ثبت شده در سامانۀ نظام ایده‌ها و نیازها (نان) که محصول آن تجاری شده و یا منجر به حل مسائل مربوط به زیست‌بوم اجتماعی محل انجام پژوهش شده باشد، با ارائۀ گواهی ملّی معتبر و تأیید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، هر مورد یک پایه (حداکثر چهار پایۀ تشویقی در طول خدمت).

۶-۶ -تأسیس شرکت دانش‌بنیان فعال و روزآمد با مشارکت شرکت)های( بین‌المللی با دست‌کم ۲۵ درصد سهام، که محصول آن با تأیید معاون فناوری و نوآوری وزارت تجاری سازی شده، هر مورد یک پایه (حداکثر دو پایۀ تشویقی در طول خدمت).

۷-۶ -مسئول اصلی ایجاد و راه‌اندازی شرکت دانش‌بنیان، واحد فناور یا خالق که محصول آن تجاری‌سازی شده باشد، با ارائۀ گواهی ملّی معتبر و تأیید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه که حائز هر یک از شرایط زیر باشد:

۱-۷-۶ -مالکیت دست کم ۵۰ درصد از سهام شرکت دانش‌بنیان، واحد فناور یا خالق دارای مجوز قانونی با سه سال فعالیت مستمر که  محصول(های) دانش‌بنیان آن به بازار عرضه شده باشد، با مجوز مؤسسه و تأیید معاون فناوری و نوآوری وزارت، به ازای هر مورد یک  پایه (حداکثر دو پایۀ تشویقی در طول خدمت).

۲-۷-۶ -کارآفرینی و ایجاد شغل تخصصی در شرکت دانش‌بنیان، واحد فناور یا خالق به ازای جذب هر ۵ ( پنج) نفر بر اساس فهرست سالانۀ بیمۀ نفرات ارائه شده به مدت پنج سال، با تأیید پارک استان محل استقرار مؤسسه، یک پایه (حداکثر پنج پایۀ تشویقی در طول  خدمت).

تبصرۀ ۲ -خویشاوندان درجۀ ۱ و ۲ مشمول امتیاز بندهای «۶-۷-۱» و «۶-۷-۲» نمی‌شوند.

تبصرۀ ۳ -بایستی دست کم ۴۰ درصد از افراد شاغل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی باشند.

مادۀ ۷ -مرجعیت علمی (حداکثر ۱۰ پایه)

۱-۷ – قرار گرفتن نام عضو در فهرست پژوهشگران یک درصد مستخرج از پایگاه‌های (WOS-ESI) یا “آی اس سی” و با تأیید  میزان و کیفیت استنادها از سوی شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، (برای رشته‌های علوم انسانی و هنر دو پایۀ تشویقی و سایر رشته‌ها  یک پایۀ تشویقی در طول خدمت).

تبصرۀ ۱ -هنگام تقاضا برای دریافت پایۀ تشویقی از این بند، بایستی نام شخص در فهرست پژوهشگران یک درصد مستخرج از پایگاه‌های (WOS-ESI )و یا “آی اس سی” موجود باشد.

۲-۷ -پیوستگی قرار گرفتن نام عضو به مدت ۵ ( پنج) سال متوالی در فهرست پژوهشگران یک درصد مستخرج از پایگاه‌های (-ESI WOS ) و یا “آی اس سی” و با تأیید میزان و کیفیت استنادها از سوی شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، برای رشتههای علوم  انسانی و هنر دو پایۀ تشویقی و سایر رشتهها یک پایۀ تشویقی (حداکثر چهار پایۀ تشویقی در طول خدمت).

۳-۷ -چاپ مقالۀ پژوهشی در هر یک از دو مجلۀ زیر، به سمت «نویسندۀ مسئول» یا «نویسندۀ همکار» به ازای هر مقاله به ترتیب  «دوپایه» و «یک پایه» )(حداکثر ۱۰ پایۀ تشویقی در طول خدمت).

  Nature, ISSN: ۱۱۲۸-۱۸۳۶ (print); ۱۴۷۶-۴۶۸۷ (web)

Science, ISSN: ۱۱۳۶-۸۱۷۵ (print); ۱۱۹۵-۹۲۱۳ (web)

۴-۷-به ازای کسب ۲۵( بیست وپنج) و یا ۱۰ (ده) امتیاز به ترتیب از کتاب‌ها یا فصل کتاب‌های (Chapter Book (تألیفی، تصنیفی،  فرهنگ‌نامه‌ها و یا لغت‌نامه‌های تخصصی منتشرشده به زبان فارسی از سوی ناشرهای معتبر داخلی و یا به زبان‌های غیرفارسی از سوی  ناشرهای معتبر بین‌المللی با تأیید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر پنج پایۀ تشویقی در طول خدمت).

تبصرۀ ۲ -کتاب درسی (آموزشی) موضوع بند «۹» ماده «۳» این دستورالعمل، افزون بر امتیاز بند مذکور، شامل امتیاز این بند نیز  می‌باشد.

تبصرۀ ۳ -کتاب سال جمهوری اسالمی ایران و یا حوزه علمیه موضوع بند «۸» ماده «۷» این دستورالعمل، افزون بر امتیاز بند  مذکور، شامل امتیاز این بند نیز می‌باشد.

۵-۷ -به ازای هر مقالۀ منتشرشده در نشریه‌های معتبر ملّی و یا بین‌المللی، مشروط به آنکه با تأیید شورای پژوهشی و فناوری  مؤسسه، سهم متقاضی از تعداد ارجاعات خالص (بدون خود استنادی) آن بر مبنای هر یک از پایگاه‌های اطلاعات علمی “اسکوپوس” ،  “واس” و یا “آی اس سی” بیش از پانصد باشد، یک پایۀ تشویقی و در صورتی که سهم متقاضی از تعداد ارجاعات مذکور بیش از  هزاروپانصد باشد، دو پایۀ تشویقی تعلق می‌گیرد (به ازای هر مقاله حداکثر دو پایه و در مجموع، حداکثر پنج پایۀ تشویقی در طول  خدمت).

تبصرۀ ۴ -پایه‌های تشویقی این بند، به هر یک از نویسندگان مقالۀ منتشرشده در نشریه‌های معتبر ملّی و یا بین‌المللی که سهم الزم از  استنادهای خالص را داشته باشند، نیز تعلق می‌گیرد.

تبصرۀ ۳ -مقاله منتشرشده در نشریه‌های معتبر ملّی و یا بین‌المللی افزون بر استفاده از امتیاز این بند، شامل امتیازهای مندرج در سایر  بندهای این دستورالعمل نیز می‌شود.

۶-۷ -به ازای هر دویست ارجاع خالص (بدون خوداستنادی) به بروندادهای عضو، بر مبنای هر یک از پایگاه‌های اطلاعات علمی  “اسکوپوس” ، “واس” و یا “آی اس سی” در کتاب‌های معتبر ملّی و بین‌المللی چاپ شده با تأیید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر سه پایۀ تشویقی در طول خدمت).

۷-۷ -به ازای هر صد ارجاع خالص (بدون خوداستنادی) به بروندادهای عضو، در ثبت اختراع بین‌المللی با تأیید شورای پژوهشی و  فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر سه پایۀ تشویقی در طول خدمت).

تبصرۀ ۶ -برای رشته‌های علوم انسانی و هنر نصف تعداد ارجاعات خالص تعیین شده در بندهای «۷-۵»، «۷-۶» و «۷-۷» در نظر  گرفته می‌شود.

۸-۷ -کتاب چاپ شده (تألیف یا تصنیف) به وسیلۀ انتشارات معتبر ملّی یا بین‌المللی که به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی و یا حوزه  علمیه برگزیده شده باشد، به ازای هر کتاب، یک پایه (حداکثر سه پایۀ تشویقی در طول خدمت).

تبصرۀ ۷ -کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و یا حوزه علمیه، افزون بر استفاده از امتیاز این بند، شامل امتیاز مندرج در بندهای«بند ۹ مادۀ ۳» ، «بند ۴ مادۀ ۴» و «بند ۴ مادۀ ۷» این دستورالعمل نیز می‌شود و به هر یک از نویسنده(های) آن تعلق می‌گیرد.

۹-۷ -تأسیس و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تحقیقاتی مرجع با ارائۀ خدمات ملّی یا بین‌المللی با معرفی معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه و تأیید معاون پژوهشی وزارت، به ازای هر مورد یک پایه (حداکثر دو پایۀ تشویقی در طول خدمت).

۱۰-۷- به ازای ارائۀ هرگونه نظریه‌پردازی نوین ویژۀ علوم انسانی و هنر مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تأیید شورای پژوهشی و  فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر سه پایۀ تشویقی در طول خدمت).

۱۱-۷ -به ازای سهم کامل هر اثر بدیع هنری که در موزه‌های ملّی یا بین‌المللی ثبت و نگهداری شود، با ارائۀ گواهی معتبر ملّی و یا  بین‌المللی و با تأیید شورای پژوهش و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر سه پایۀ تشویقی در طول خدمت).

تبصرۀ ۸ -اثر بدیع هنری افزون بر امتیاز این بند، شامل امتیاز مندرج در بند «۳» ماده «۴» این دستورالعمل نیز می‌شود و به هر یک  از همکاران آن نیز، امتیاز بند مذکور تعلق می‌گیرد.

۱۲-۷ -دریافت عنوان «سرآمد پژوهشی»، در دانشکده(ها) یا پژوهشکده(ها) با کسب بالاترین امتیاز از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری در سه سال پیوسته یا ناپیوسته بر مبنای شیوه‌نامه مصوب هیات امنای مؤسسه، هر بار یک پایه (حداکثر سه پایۀتشویقی)

 تبصرۀ ۹ -به ازای هر سی عضو شاغل در هر دانشکده یا پژوهشکده مؤسسه، پایه تشویقی «سرآمد پژوهشی» با رعایت ضوابط مقرر در  این بند، به یک عضو واجد شرایط اعطا می‌شود. در دانشکده‌ها یا پژوهشکده‌های دارای کمتر از سی عضو به صورت تجمیعی لحاظ می‌شوند.

۱۳-۷ -کسب مقام در هر یک از عنوان‌های معتبر ملّی یا بین‌المللی مانند جشنواره‌های پژوهشگران و فناوران برتر، فارابی، بین‌المللی  خوارزمی، جوان خوارزمی، فناوران و نوآوران خوارزمی، رازی، فجر، ابوریحان، جهش، جایزه‌های علامه طباطبایی، سرآمدان علمی،  آموزشی، فناوری و نوآوری و همچنین، منتخبان فرهنگستان‌های کشور، هر مورد یک پایه (حداکثر پنج پایۀ تشویقی در طول خدمت).

۱۴-۷ -دریافت جایزۀ بین‌المللی مصطفی”ص”، پنج پایۀ تشویقی در طول خدمت.

۱۵-۷ -احراز عنوان عضو هیات علمی نمونۀ کشوری، دارندگان نشان دانش و یا پژوهش با تصویب هیات وزیران، هر مورد دو پایه  (حداکثر چهار پایۀ تشویقی در طول خدمت).

تبصرۀ ۱۰ -درخصوص سایر افتخارات ملّی و یا بین‌المللی، هیات امنای مؤسسه به صورت موردی تصمیم می‌گیرد.

مادۀ ۸ -مدیریت اجرایی و نشریههای علمی(حداکثر ۳ پایه)

  ۱-۸ – به سردبیر(ان) اصلی و مدیرمسئول هر مورد نشریۀ علمی داخلی نمایه شدۀ بین‌المللی«غیرفارسی‌زبان» و «فارسی‌زبان» در پایگاه‌های اطلاعات علمی “واس” و یا “اسکوپوس” ، با ارائه مستندات الزم و تأیید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، به ترتیب یک پایه تشویقی برای نشریۀ «غیرفارسی‌زبان» و دو پایه تشویقی برای نشریۀ «فارسی زبان» (حداکثر سه پایۀ تشویقی در طول خدمت).

۲-۸ -به سردبیر(ان) اصلی و مدیرمسئول هر مورد نشریۀ علمی داخلی نمایه شدۀ بین‌المللی «غیرفارسی‌زبان» و «فارسی‌زبان» که ضریب تأثیر پایگاه گزارش‌های استنادی سالانه (JCR) مؤسسۀ “واس” را کسب کرده یا کسب کنند، با ارائۀ مستندات الزام و با تأیید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر دو پایه تشویقی در طول خدمت).

۳-۸ -به ازای هر شش سال سردبیری اصلی یا مدیر مسئولی نشریۀ علمی داخلی نمایه شدۀ بین‌المللی در پایگاه‌های اطلاعات علمی “واس” و یا “اسکوپوس” با ارائۀ مستندات الزم و با تأیید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر سه پایه تشویقی در طول خدمت).

۴-۸ -به «کمک سردبیر» نشریه‌های بین‌المللی دارای ضریب تأثیر پایگاه گزارش‌های استنادی سالانه (JCR)، به ازای هر پانزده سال، با ارائۀ مستندات الزام و با تأیید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر دو پایه تشویقی در طول خدمت).

تبصرۀ ۱ -پایه های تشویقی شامل سردبیر اصلی و مدیر مسئول نشریه‌هایی که متعلق به جمهوری اسلامی ایران هستند و به وسیلۀ انتشارات بین‌المللی معتبر، منتشر می‌شوند، نیز خواهد شد.

تبصرۀ ۲ -پایه‌های تشویقی شامل سردبیر اصلی و مدیر مسئول نشریه‌های علمی بین‌المللی غیرایرانی نمایه شده در “واس” و یا “اسکوپوس” که کف ضریب تأثیر معادل میانگین ضریب تأثیر رشته موضوع نشریه باشد، نیز خواهد شد.

۵-۸ -عضوی که در سمت‌های رئیس دانشکده یا پژوهشکده، مراکز رشد، پردیس فناوری و نوآوری، مدیران و معاونان مؤسسه، معاونان پارک‌های علم و فناوری، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در مؤسسه و معاونان مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان که با تأیید شورای مؤسسه و موافقت رئیس مؤسسه، دارای خدمات ارزنده است، به ازای هر سه سال مدیریت متوالی یا غیرمتوالی، یک پایه (حداکثر دو پایۀ تشویقی).

۶-۸ -اعضای مؤسسه که در سمت‌های «وزیران یا همتراز وزیران»، «قائم مقام، معاونان وزیران یا همتراز معاونان وزیران»، «مشاوران  وزیران»، «رؤسای سازمان‌ها و مراکز زیرمجموعه وزیران»، «استانداران»، «رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای  کشور» ، «قائم مقام و معاونان رئیس بنیاد ملی نخبگان»، «رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به  وزارت» و سایر سمت‌های مدیریت سیاسی مندرج در ماده «۷۷» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با پیشنهاد مقام منصوب‌کننده و تأیید وزیر، به ازای هر دو سال مدیریت متوالی یا غیرمتوالی، یک پایه (حداکثر دو پایۀ تشویقی).

۷-۸ -اعضای مؤسسه دارای سمت‌های مدیریتی حوزۀ ستادی وزارت که خدمات ارزنده‌ای انجام داده‌اند، با تأیید وزیر، به ازای هر سه سال مدیریت متوالی یا غیرمتوالی، یک پایه (حداکثر دو پایۀ تشویقی).

۸-۸ -اعضای مؤسسه که در سمت رئیس و دبیر انجمن‌های علمی دارای مجوز از سوی وزارتین که دارای رتبه A هستند با تأیید کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت و تصویب شورای پژوهش و فناوری مؤسسه، به ازای هر چهار سال مدیریت متوالی یا غیرمتوالی، یک پایه (حداکثر دو پایۀ تشویقی).

۹-۸ -تأسیس و یا مدیریت خانه‌های علم یا دانش و موزه‌های دانشگاهی، پژوهشگاهی، اسناد، مفاخر، تاریخ طبیعی، علم و فناوری با تأیید معاون پژوهشی وزارت، به ازای هر مورد تأسیس و یا هر پنج سال مدیریت متوالی یا غیرمتوالی، یک پایه (حداکثر دو پایۀ تشویقی).

۱۰-۸ -مدیریت‌های میانی سایر دستگاه‌های اجرایی (مدیران کل و بالاتر) خارج از وزارت و رئیس بنیاد نخبگان استان‌های کشور که با   تأیید شورای مؤسسه و موافقت رئیس مؤسسه، دارای خدمات ارزنده می‌باشند، به ازای هر چهار سال مدیریت متوالی یا غیرمتوالی، یک پایه (حداکثر دو پایۀ تشویقی).

۱۱-۸ – عضوی که با حکم وزیر مربوط، به سمت رئیس فدراسیون‌های ورزشی منصوب شده باشد، به ازای هر ۴ سال مدیریت متوالی یا  غیرمتوالی، یک پایه (حداکثر ۵ پایه تشویقی).

تبصرۀ ۵ -تعداد پایه‌های تشویقی قابل دریافت از مدیریت‌های اجرایی بندهای «۵» تا «۱۱» این ماده برای هر عضو، حداکثر ۵ پایه تشویقی در طول خدمت است.

۱۲-۸ -عضو شاغل و یا مأمور به خدمت در مؤسسه‌هایی که با تأیید مراجع ذی‌صلاح وزارت در شمول دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش  عالی، پژوهشی و فناوری تازه تاسیس و در حال توسعه قرار دارند، به ازای ۰ سال خدمت در این مؤسسه‌ها، یک پایه (حداکثر دو پایۀ تشویقی).

ماده ۹ -امتیازهای ذخیرۀ بروندادها (حداکثر ۵ پایه )

افزون بر دریافت پایه‌های تشویقی از بندهای قبلی، چنانچه عضو، پس از کم کردن امتیازهای استفاده شده، امتیازهای ذخیره اضافی  داشته باشد، با تقاضای کتبی او، طبق بندهای ذیل، پایه تشویقی دریافت می‌کند:

۱-۹ -به ازای کم کردن هر ۱۰۰ ،۲۰۰ و ۳۰۰ امتیاز ذخیره از مقاله‌های منتشرشده در نشریه‌های ملّی و بین‌المللی معتبر به ترتیب با چارک‌های اول (Q۱ ،)دوم (Q۲ )و سوم (Q۳ )بر مبنای هر یک از پایگاههای اطلاعات علمی “اسکوپوس” ، “واس” و یا “آیاس سی” با تأیید شورای پژوهش و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر پنج پایۀ تشویقی در طول خدمت)

تبصرۀ ۱ -۵۰ ( پنجاه) درصد از امتیاز کسب شده باید از مقاله‌هایی باشد که متقاضی نویسندۀ مسئول آن باشد. چنانچه مقاله‌ای بیش از یک نویسندۀ مسئول داشته باشد، طبق آیین‌نامۀ ارتقا به هر یک از افراد سهم نویسندۀ مسئولی تعلق می‌گیرد. مجموع سهم نویسندۀ مسئولی متقاضی دریافت پایۀ تشویقی؛ باید دستکم ۵۰ ( پنجاه) درصد باشد.

تبصرۀ ۲ -برای دریافت هر پایۀ تشویقی از این بند، باید دستکم ۲۰ و ۳۰ درصد امتیازها به ترتیب از مقاله‌های منتشرشده در چارک‌های اول (Q۱ )و دوم (Q۲ )باشد.

۲-۹ -به ازای کم کردن ۵۰ (پنجاه) یا ۲۵ ( بیست وپنج) امتیاز ذخیره از کتاب‌های معتبر ملّی و بین‌المللی (غیرفارسی) تألیفی، تصنیفی، فصل کتاب، فرهنگنامه‌ها و یا لغت‌نامه‌های تخصصی منتشرشده با تأیید شورای پژوهش و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر پنج پایۀ تشویقی در طول خدمت).

۳-۹ -به ازای کم کردن هر ۵۰ (پنجاه) امتیاز ذخیره از طرح‌های تحقیقاتی نیاز محور و فعالیت‌های فناورانه و کارآفرینانه (طرحهای ارتباط با صنعت، کشاورزی و جامعه) با تأیید شورای پژوهش و فناوری مؤسسه؛ یک پایه (حداکثر پنج پایۀ تشویقی در طول خدمت)

۴-۹ -به ازای کم کردن هر ۵۰ (پنجاه) امتیاز ذخیره از آثار بدیع هنری با تأیید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر پنج پایۀ تشویقی در طول خدمت).

مادۀ ۱۰ -ضوابط کلی اعطای پایه‌های تشویقی موضوع این ماده به شرح زیر است:

۱-۱۰- “انجام ۰۱ ساعت خدمت در هفته و تمام وقت بودن عضو”، “انجام وظایف آموزشی و پژوهشی موظف تعیین شده” و “دریافت پایه استحقاقی سالیانه،”، شرط‌های الزم برای دریافت پایه‌های تشویقی موضوع این دستورالعمل است.

۲-۱۰ -ماموریت عضو «مامور به خدمت» در سایر دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی یا دستگاه‌های اجرایی با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و اخذ مجوز از مراجع ذی‌صالح انجام شده باشد.

۳-۱۰ -شرط بهره‌مندی عضو از هر پایۀ تشویقی، داشتن صفحۀ خانگی حاوی کارنامۀ الکترونیکی بروندادهای روزآمد در وبگاه مؤسسه، درگاه آشنایی با نخبگان و آینده‌سازان (دانا) و بین‌المللی است. مؤسسه موظف است شرط داشتن صفحۀ خانگی موضوع این بند را به اعضا ابلاغ کند.

۴-۱۰ -به عضو در ایام «تعلیق»، «آماده به خدمت» ، «مرخصی بدون حقوق» ، «انفصال موقت»، «مرخصی استعلاجی موضوع ماده ۸۸ آیین‌نامۀ استخدامی اعضای هیات علمی»؛ «ماموریت آموزشی» و «ماموریت به خدمت بدون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی» پایۀ  تشویقی تعلق نمی‌گیرد. اعطای پایه تشویقی به عضو (زن) در مدت مرخصی زایمان، مشروط به احراز شرایط مندرج در این دستورالعمل،  امکان‌پذیر می‌باشد.

۵-۱۰ -تقاضای پایۀ تشویقی عضو به همراه مستندات و تأییدیه‌های لازم از سوی کمیتۀ ترفیع یا منتخب دانشکده و یا پژوهشکده بررسی و به همراه تاییدیه‌های مورد نیاز مندرج در مواد فوق و سایر مستندات و مدارک مورد نیاز، به کمیتۀ ترفیعات مؤسسه ارسال می‌شود و  پایۀ تشویقی پس از تأیید کمیتۀ مذکور و تصویب هیات ممیزۀ مؤسسه اعطا می‌شود. مؤسسه مکلف است حداکثر ظرف ۶ (شش) ماه بعد از ثبت درخواست پایۀ تشویقی از سوی عضو، نتیجه را به متقاضی اعلام کند. مؤسسه موظف است براساس معیارهای بیان شده در این دستورالعمل نسبت به اعطای امتیازها اقدام و در صورت عدم موافقت، دلایل آن را کتباً به عضو هیات علمی متقاضی ارائه کند.

۶-۱۰ -در صورت منفی بودن رأی هیئت ممیزه، عضو حق دارد ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام نتیجه، درخواست تجدید نظر خود را  به کمیتۀ ترفیعات تسلیم کند. مؤسسه موظف است ظرف سه ماه درخواست مزبور را رسیدگی و نظر قطعی خود را اعلام کند.

۷-۱۰ -گزارش مکتوب (فرم تکمیل شده) عضو، مرتبط با نوع، میزان و کیفیت مشارکت برای هر برونداد از نوع ملّی و بین‌المللی بایستی به تأیید کمیتۀ ترفیع و یا منتخب دانشکده یا پژوهشکده برسد.

۸-۱۰ -در مواردی که «شورای آموزشی» و «مرکز و شورای انتشارات» در مؤسسه وجود ندارد، وظیفۀ مربوط به عهدۀ شورای پژوهش و فناوری مؤسسه است.

۹-۱۰-کمیت و کیفیت فعالیت‌های عضو که منجر به اعطای پایۀ تشویقی به او می‌شود، باید مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح مؤسسه باشد.

۱۰-۱۰ -امتیازهای استفاده شده برای ترفیع استحقاقی سالانه، برای پایۀ تشویقی قابل احتساب نیست.

۱۱-۱۰ -سایر پایه‌های استحقاقی از جمله پایه‌های ترفیع سالانه، ایثارگری، خدمت سربازی، بورسیه به قوت خود باقی است و مشمول این دستورالعمل نمی‌شود.

۱۲-۱۰ -به استثنای موارد تصریح شده در متن این دستورالعمل، استفاده از امتیازهای به دست آمده فقط برای دریافت پایۀ تشویقی در یک بند، قابل استفاده است و قابلیت تسری به سایر بندها را ندارد. به عبارت دیگر، به هر برونداد، فقط یک بار امتیاز پایۀ تشویقی تعلق می‌گیرد.

۱۳-۱۰ -مبنای محاسبۀ امتیازها، از تاریخ تصویب این دستورالعمل است، به جز بندهایی که در متن آن، عنوان “در طول خدمت” و یا  “امتیازات ذخیره بروندادها” درج شده است که شامل امتیازهای کسب شده از بروندادها در کل دوران خدمت عضو می‌باشد.

۱۴-۱۰ -تاریخ اعطای پایه‌های تشویقی و اجرای حکم کارگزینی از زمان اجرای این دستورالعمل می‌باشد. پایه‌های تشویقی که قبل از  اجرای این دستورالعمل به عضو اعطا شده است، از سقف پایه‌های تشویقی بند متناظر آن در این دستورالعمل، کسر خواهد شد.

۱۵-۱۰ -سقف پایه‌های تشویقی قابل اعطا به هر عضو به استثنای پایه تشویقی مربوط به «جایزۀ بین‌المللی مصطفی “ص”» و «استاد ممتاز» در طول یک سال، دو پایه تشویقی است و صرفا پایه‌های در نظر گرفته شده «جایزۀ بین‌المللی مصطفی “ص”» و «استاد ممتاز»،  به صورت یکجا اعطا می‌شود.

۱۶-۱۰ -شیوه نامه‌های سرآمد آموزشی، سرآمد فرهنگی، سرآمد پژوهشی و مسائل مربوط به زیست‌بوم اجتماعی محل انجام پژوهش، با  تایید شورای مؤسسه به تصویب هیات امنا می‌رسد.

۱۷-۱۰ -مبنای امتیازدهی، آیین‌نامۀ جاری ارتقا مرتبۀ اعضای هیات علمی است.

۱۸-۱۰ -به بروندادها براساس شاخصه‌ای علم‌سنجی (ضریب تأثیر و کیفیت علمی) و فناوری امتیاز تعلق می‌گیرد.

۱۹-۱۰ -امتیاز فصل‌ کتاب(Chapter Book) براساس تقسیم امتیاز کل کتاب به تعداد، حجم و کیفیت محتوای علمی فصل‌های آن تعیین می‌شود.

۲۰-۱۰ -چارک (Q )بالاتر از هریک از پایگاه‌های اطلاعات علمی “اسکوپوس”، “واس” و یا “آی اس سی” در موضوع مربوط به مقاله، مالک عمل است.

۲۱-۱۰ -چنانچه نشریه‌ای در زمینههای متفاوت چارکهای (Q های) متفاوتی داشته باشد، چارک مرتبط با موضوع مقالۀ مورد نظر، مالک عمل است.

۲۲-۱۰ -مالک در نظر گرفتن چارک (Q) نشریه، زمان چاپ آن است.

۲۳-۱۰ -امتیاز مقاله‌های منتشرشده در نشریه‌های علمی داخلی معتبر نمایه شده در هر یک از پایگاه‌های اطلاعات علمی “اسکوپوس” و “واس” با یک رتبه ارتقای Q (چارک) در نظر گرفته می‌شوند.

۲۴-۱۰ -برای رشته‌های علوم انسانی و هنر، امتیاز مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های علمی داخلی معتبر نمایه شده در پایگاه‌های اطلاعات علمی “اسکوپوس” و یا “واس” با یک رتبه ارتقای Q (چارک) در نظر گرفته می‌شوند.

۲۵-۱۰ -امتیاز مقاله‌های چارک اول (Q۱ ،) برای رشته‌های علوم انسانی و هنر با ضریب۲ (دو) در نظر گرفته می‌شود.

۲۶-۱۰ -مالک امتیازدهی به مقاله، انتشار نهایی آن و دریافت شناسۀ DOR یا DOI است. در سایر موارد به تشخیص شورای پژوهش و فناوری مؤسسه عمل شود.

۲۷-۱۰ -در این دستورالعمل، هر دانش‌آموختۀ دکتری تخصصی، معادل ۲ (دو) دانش‌آموختۀ مقطع کارشناسی ارشد در نظر گرفته می‌شود.

۲۸-۱۰ -برای رساله و یا پایان‌نامه‌های دارای بیش از یک استاد راهنما، سهم هر یک لحاظ می‌شود.

۲۹-۱۰ -برای دریافت پایه‌های تشویقی میتوان از امتیازهای ترکیبی بروندادهای مختلف مورد اشاره در هر مادۀ این دستورالعمل با رعایت وزن نسبی امتیاز هر مورد استفاده کرد.

۳۰-۱۰ -به منظور تقویت ارتباط حوزه علمیه و مؤسسه، امتیاز(های) حاصل از بروندادهای مشترک بین حوزویان و اعضای مؤسسه، با تأیید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، با ضریب ۱/۲۵ اعمال می‌شوند.

۳۱-۱۰ -برای تقویت مؤسسه‌های گروه دو و نقش حمایتی مؤسسه‌های گروه یک، امتیاز(های) حاصل از بروندادهای مشترک برای هر یک از اعضای هر دو مؤسسه، با ضریب ۱/۲۵ با تایید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسات مذکور اعمال می‌شود.

۳۲-۱۰ -امتیاز(های) حاصل از بروندادهای مشترک بین عضوهای مؤسسه‌های اقماری (دانشکده‌ها یا پژوهشکده‌های مستقر در شهرستان‌های استان‌ها) با مؤسسه مادر و یا سایر مؤسسه‌های گروه یک، با تایید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسات مذکور، برای هر یک  از اعضای هر دو موسسه، با ضریب ۱/۳۵ اعمال می‌شود.

۳۳-۱۰ -فقط بروندادهای با درج وابستگی سازمانی (Affiliation)، در شکل مورد پذیرش مؤسسه، مالک عمل قرار می‌گیرند.  بروندادهای بدون درج وابستگی صحیح یا با درج وابستگی سایر سازمان‌ها مورد قبول نیستند. در مورد افراد انتقالی بروندادهای با وابستگی سازمانی مبدأ و مقصد مالک عمل است.

۳۴-۱۰ -درج آدرس محل انجام فرصت مطالعاتی، عضویت وابسته و شرکت دانش‌بنیان با اخذ مجوز از سوی مؤسسه، به منزلۀ آدرس دوم همراه با آدرس اصلی عضو مورد قبول است.

۳۵-۱۰ -به عضوی که در ۲(دو) سال منتهی به سن بازنشستگی مصوّب با لحاظ مرتبۀ علمی است در صورت احراز شرایط الزم، بدون رعایت تعداد سقف سالانه، تمامی پایه‌های بندهای مختلف این دستورالعمل اعطا شود.

۳۶-۱۰ -انتشارات و نشریه‌های معتبر ملی و بین‌المللی توسط شورای پژوهش و فناوری مؤسسه تعیین می‌شود. برای مؤسسه‌های گروه دو، تایید معاون پژوهشی وزارت نیز الزامی است.

۳۷-۱۰ -اجرای این دستورالعمل در سقف اعتبارات مصوب سالانۀ مؤسسه مجاز می باشد.

۳۸-۱۰ -مؤسسه مکلف است برای مدیریت بهینۀ اعطای پایه‌های تشویقی اقدامات زیر را انجام دهد:

۱-۳۸-۱۰ -این دستورالعمل را در اختیار همۀ اعضای خود قرار دهد.

۲-۳۸-۱۰ -کارنامۀ الکترونیکی دائمی برای بروندادهای هر عضو، با قابلیت رصد، پایش و ارزیابی پیوسته داشته باشد.

۳-۳۸-۱۰ -صورتجلسۀ کمیتۀ ترفیع و هیات ممیزۀ عضو را در پروندۀ اداری متقاضی درج کند.

۴-۳۸-۱۰ -تعداد و نوع پایه‌های تشویقی عضو که در سنوات قبل دریافت شده است را در کارنامۀ الکترونیکی اداری بروندادهای او ثبت کند.

۵-۳۸-۱۰ -مؤسسه باید فهرست موسسه‌های تازه تاسیس و در حال توسعه و مؤسسه‌های گروههای یک و دو را از وزارت دریافت و در اختیار اعضا قرار دهد.

۶-۳۸-۱۰ -لزوم داشتن صفحۀ خانگی حاوی کارنامۀ الکترونیکی بروندادهای روزآمد (موضوع بند سه این ماده) را به اعضا ابلاغ کند.

۷-۳۸-۱۰ -دست‌کم یک کارشناس زبدۀ ویژه (با تسلط به دانش علم و فناوری‌سنجی) شاغل در مؤسسه را برای اجرای این دستورالعمل در نظر گیرد.

مادۀ ۱۱ -مسئول تفسیر مفاد این دستورالعمل، مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزۀ وزارت است.

مادۀ ۱۲ -این دستورالعمل در »۱۲»ماده، »۱۰۲ »بند و «۳۱» تبصره، به استناد مصوبه «……..» صورتجلسه هیئت امنای …………………. مورخ …………………….، برای اجرا از تاریخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۲ به تصویب رسید و از تاریخ اجرا کلیه آیین‌نامه‌ها، ضوابط و  مصوبات قبلی هیات امنا ملغی می‌شود.»

لینک کوتاه : http://tabrizeman.ir/?p=48819

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.