مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال گفت: درشش ماهه نخست امسال با ۲۴۴ هزار و ۶۷۰ فرزند آوری به مادران گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ ساله ها تعلق گرفت.

به گزارش تبریزمن، علی اکبر محزون با اشاره به اینکه این گروه سنی ۳۱،۸درصد از کل مادران در این مدت را شامل می شوند، افزود: از این تعداد ۱۹۴ هزار و ۸۳ مادر در نقاط شهری و ۵۰ هزار و ۵۸۷ مادر نیز در نقاط روستایی بودند.

**کمترین فرزند آوری در سنین بیشتر از ۴۹سال است

مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال گفت: در همین مدت کمترین تعداد مادران فرزند آور در سنین بیشتراز ۴۹ سال با ۱۵۳ نفر بودند که ۹۶ نفر در نقاط شهری و ۵۷ نفر نیز در نقاط روستایی بودند.

** الگوی سن فرزند آوری مادران افزایش یافته است

محزون گفت: با توجه به آمار اعلام شده امسال و مقایسه آن با سال های گذشته نشان می دهد که الگوی سن فرزند آوری مادران افزایش یافته است.

وی خاطر نشان کرد: درشش ماهه نخست سال جاری آمار ها نشان می دهد سن مادران بالای ۳۵ سال رو به افزایش بوده است و سن فرزندآوری به تاخیر افتاده است.

محزون ادامه داد: دراین مدت ۸۷ هزار و ۶۹ مادر در سنین بین ۳۵ تا ۳۹ سال و ۱۸هزار و ۳۶۰ مادر نیز در سنین ۴۰ تا ۴۴ سال و یک هزار و ۳۹۹ مادر در سنین ۴۵ تا ۴۹ سال بودند که درمجموع می توان گفت که بیش از ۱۴درصد مادران در سنین بالای ۳۵سال دراین مدت قرار دارند.

مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال تصریح کرد: همچنین با مقایسه فرزندآوری مادران در جمعیت شهری و روستایی نیز به این نتیجه می رسیم که تاخیر فرزند آوری در جمعیت شهری نسبت به جمعیت روستایی بیشتر و شایع تر است.

**مادر شدن ۷۴۷ زن کمتر از ۱۵ سال در ۶ ماهه امسال

مدیر کل آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال گفت: ۷۴۷ زن کمتر از ۱۵سال در کشور طی ۶ ماهه نخست امسال مادر شدند.

محزون اظهارداشت: این شمار مادر جوان از سوی اداره های ثبت احوال کشور به ثبت رسیده و در واقع یک دهم درصد از کل مادرانی است که مادر شدن آنان طی این مدت به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: ۴۰۵ مادر کمتر از ۱۵سال در این مدت در شهرها و ۳۴۲ مادر نیز در روستا بوند.

مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال گفت: همچنین دراین مدت ۴۹هزارو ۱۳۶مادر نیز در بین سنین ۱۵ تا ۱۹سال بودند که ۶،۴ درصد از کل ماردان فرزند آور را به خود اختصاص داده اند.

وی اضافه کرد: ۳۱هزار و ۱۷۰ نفر از این مادران مربوط به جمعیت شهری و ۱۷هزار و ۹۶۶ نفر نیز مربوط به جمعیت روستایی است.

بر اساس آخرین سرشماری در سال ۹۰، جمعیت ایران بیش از ۷۸ میلیون نفر است.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :