سمینار آموزشی نقش آرایشگران در ارتقاء سلامت روانی و اجماعی بانوان با شعار جامعه سالم، خانواده سالم و کودک سالم برگزار شد.

تبریزمن، سرویس عکس: سمینار آموزشی نقش آرایشگران در ارتقاء سلامت روانی و اجماعی بانوان با شعار جامعه سالم، خانواده سالم و کودک سالم در ساختمان شماره دوم سازمان صنعت، معدن و تجارت  تبریز برگزار شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :