تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در سومین روز به صورت پرتعداد و پرشور انجام می شود.

تبریزمن، سرویس عکس: از بامداد روز پنج شنبه تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی به صورت رسمی آغاز شد و کاندیدا های دوجناح بزرگ کشور و مستقل ها که از مدتها پیش خود را آماده کرده بودند با انتشار عکس ها و پوستر ها در سطح شهر چهره آن را تغییر دادند. امروز و درحالیکه سومین روز از تبلیغات سپری می شود همچنان بنرهای بزرگ چندین متری و پوسترهای کاغذی در سطح شهر توزیع و نصب می شود.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :