خبرنگاران و تصوربرداران ۶۵ رسانه غیرمقیم با مجوز موقت اداره کل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مرداد و شهریور ۹۴ برای فعالیت کوتاه مدت به جمهوری اسلامی ایران سفر کردند.

به گزارش تبریزمن، ۱۱ رسانه خارجی غیر مقیم در نیمه دوم مردادماه و خبرنگاران ۶۵ رسانه خارجی غیر مقیم دیگر نیز در شهریورماه با مجوز موقت اداره کل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای فعالیت به ایران آمدند.

براساس گزارش اداره کل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،۱۴۱ رسانه بین المللی دارای دفتر نمایندگی فعال در ایران هستند و رسانه های دیگری که در ایران دفتر ندارند، بنابر تقاضا، مجوز فعالیت زمان دار دریافت می کنند.

به نقل از خبرگزاری ایرنا، بر این اساس، جدول ورود خبرنگاران رسانه های خارجی غیر مقیم به کشور در نیمه دوم مرداد و یک ماهه شهریور که از اداره امور خبرنگاران و رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز فعالیت دریافت کرده اند هم اکنون در سایت معاونت مطبوعاتی قابل مشاهده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :