به گزارش تبریزمن، نیم صفحه اول روزنامه های سیاسی و اقتصادی امروز کشور به تحولات منطقه و اظهار نظر مقامات در خصوص مسائل داخلی و خارجی اختصاص داشت.

از
از
از
از
از
از
از
از
از
از
از
از
از
از
از
از
از
از
از
از
از
از
از
از
از
از
از

Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :