به گزارش تبریزمن، نیم صفحه اول روزنامه های سیاسی و اقتصادی امروز کشور به تحولات منطقه و اظهار نظر مقامات در خصوص مسائل داخلی و خارجی اختصاص داشت.

از هاله آفتا تابان برجام تا اعدام زنجانی را دور زد!
از هاله آفتا تابان برجام تا اعدام زنجانی را دور زد!
از هاله آفتا تابان برجام تا اعدام زنجانی را دور زد!
از هاله آفتا تابان برجام تا اعدام زنجانی را دور زد!
از هاله آفتا تابان برجام تا اعدام زنجانی را دور زد!
از هاله آفتا تابان برجام تا اعدام زنجانی را دور زد!
از هاله آفتا تابان برجام تا اعدام زنجانی را دور زد!
از هاله آفتا تابان برجام تا اعدام زنجانی را دور زد!
از هاله آفتا تابان برجام تا اعدام زنجانی را دور زد!
از هاله آفتا تابان برجام تا اعدام زنجانی را دور زد!
از هاله آفتا تابان برجام تا اعدام زنجانی را دور زد!
از هاله آفتا تابان برجام تا اعدام زنجانی را دور زد!
از هاله آفتا تابان برجام تا اعدام زنجانی را دور زد!
از هاله آفتا تابان برجام تا اعدام زنجانی را دور زد!
از هاله آفتا تابان برجام تا اعدام زنجانی را دور زد!
از هاله آفتاب تابان برجام تا اعلام حکم دادگاه بدوی بابک زنجانی!
از هاله آفتاب تابان برجام تا اعلام حکم دادگاه بدوی بابک زنجانی!
از هاله آفتاب تابان برجام تا اعلام حکم دادگاه بدوی بابک زنجانی!
از هاله آفتاب تابان برجام تا اعلام حکم دادگاه بدوی بابک زنجانی!
از هاله آفتاب تابان برجام تا اعلام حکم دادگاه بدوی بابک زنجانی!
از هاله آفتاب تابان برجام تا اعلام حکم دادگاه بدوی بابک زنجانی!
از هاله آفتاب تابان برجام تا اعلام حکم دادگاه بدوی بابک زنجانی!
از هاله آفتاب تابان برجام تا اعلام حکم دادگاه بدوی بابک زنجانی!
از هاله آفتاب تابان برجام تا اعلام حکم دادگاه بدوی بابک زنجانی!
از هاله آفتا تابان برجام تا اعدام زنجانی را دور زد!
از هاله آفتا تابان برجام تا اعدام زنجانی را دور زد!

Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :