به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

184f3 195f2 197f1 f4 f15


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :