به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

300Page-01 1042 1891-ok 2901 Sorkhab_2431-1


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :