به گزارش تبریزمن، نیم صفحه اول روزنامه های سیاسی و اقتصادی امروز کشور به تحولات منطقه و اظهار نظر مقامات در خصوص مسائل داخلی و خارجی اختصاص داشت.

از هشدار
از هشدار
از هشدار
از هشدار
از هشدار
از هشدار
از هشدار
از هشدار
از هشدار
از هشدار
از هشدار
از هشدار
از هشدار
از هشدار
از هشدار
از پاسخ
از هشدار
از هشدار
از هشدار
از هشدار
از هشدار
از هشدار
از هشدار
از هشدار

Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :