به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

1(3) 1-okkkkkkkkkkkk Page-01(4) Sorkhab_2437-1 Untitled


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :