به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

147Untitled 1381 1421-ok Page-01(5) Sorkhab_2450-1


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :