به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

1-okkkkkk 122Page-01 2462 1381381 Sorkhab_2455-1


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :