به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

209Page-01(2) 2221-ok(1) 3061(2) 30401 Sorkhab_2467-1


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :