از سوی سازمان لیگ فوتسال ایران،برنامه کامل فصل ۹۵ لیگ برتر فوتسال اعلام شد.

به گزارش تبریزمن، برنامه کامل به شرح زیر است:

برنامه نیم فصل اول:

هفته اول
پنجشنبه ۹۵/۰۵/۰۷ – ساعت ۱۸:۰۰
یاسین پیشرو قم – فرش آرا مشهد
مقاومت البرز – گیتی پسند اصفهان
شهرداری ساوه – شهید منصوری قرچک
شهروند ساری – ملی حفاری اهواز
میثاق تهران – آذرخش بندرعباس
دبیری تبریز – مس سونگون ورزقان
جمعه ۹۵/۰۵/۰۸ – ساعت ۱۸:۰۰
لبنیات ارژن شیراز – تاسیسات دریایی تهران

هفته دوم
جمعه ۹۵/۰۵/۱۵ – ساعت ۱۸:۰۰
مقاومت البرز – یاسین پیشرو قم
شهید منصوری قرچک – فرش آرا مشهد
گیتی پسند اصفهان – شهروند ساری
آذرخش بندرعباس – شهرداری ساوه
ملی حفاری اهواز – لبنیات ارژن شیراز
مس سونگون ورزقان – میثاق تهران
تاسیسات دریایی تهران – دبیری تبریز

هفته سوم
پنجشنبه ۹۵/۰۵/۲۱ – ساعت ۱۸:۰۰
یاسین پیشرو قم – شهید منصوری قرچک
شهروند ساری – مقاومت البرز
فرش آرا مشهد – آذرخش بندرعباس
لبنیات ارژن شیراز – گیتی پسند اصفهان
شهرداری ساوه – مس سونگون ورزقان
دبیری تبریز – ملی حفاری اهواز
میثاق تهران – تاسیسات دریایی تهران

هفته چهارم
سه شنبه ۹۵/۰۵/۲۶ – ساعت ۱۸:۰۰
شهروند ساری – یاسین پیشرو قم
آذرخش بندرعباس – شهید منصوری قرچک
مقاومت البرز – لبنیات ارژن شیراز
مس سونگون ورزقان – فرش آرا مشهد
گیتی پسند اصفهان – دبیری تبریز
تاسیسات دریایی تهران – شهرداری ساوه
ملی حفاری اهواز – میثاق تهران

هفته پنجم
یکشنبه ۹۵/۰۷/۲۵ – ساعت ۱۷:۰۰
یاسین پیشرو قم – آذرخش بندرعباس
لبنیات ارژن شیراز – شهروند ساری
شهید منصوری قرچک – مس سونگون ورزقان
دبیری تبریز – مقاومت البرز
فرش آرا مشهد – تاسیسات دریایی تهران
میثاق تهران – گیتی پسند اصفهان
شهرداری ساوه – ملی حفاری اهواز

هفته ششم
جمعه ۹۵/۰۷/۳۰ – ساعت ۱۷:۰۰
لبنیات ارژن شیراز –  یاسین پیشرو قم
مس سونگون ورزقان – آذرخش بندرعباس
شهروند ساری – دبیری تبریز
تاسیسات دریایی تهران – شهید منصوری قرچک
مقاومت البرز – میثاق تهران
ملی حفاری اهواز – فرش آرا مشهد
گیتی پسند اصفهان – شهرداری ساوه

هفته هفتم
پنجشنبه ۹۵/۰۸/۰۶ – ساعت ۱۷:۰۰
یاسین پیشرو قم – مس سونگون ورزقان
دبیری تبریز – لبنیات ارژن شیراز
آذرخش بندرعباس – تاسیسات دریایی تهران
میثاق تهران – شهروند ساری
شهید منصوری قرچک – ملی حفاری اهواز
شهرداری ساوه – مقاومت البرز
فرش آرا مشهد – گیتی پسند اصفهان

هفته هشتم
چهارشنبه۹۵/۰۸/۱۲ – ساعت ۱۷:۰۰
دبیری تبریز – یاسین پیشرو قم
تاسیسات دریایی تهران – مس سونگون ورزقان
لبنیات ارژن شیراز – میثاق تهران
ملی حفاری اهواز – آذرخش بندرعباس
شهروند ساری – شهرداری ساوه
گیتی پسند اصفهان – شهید منصوری قرچک
مقاومت البرز – فرش آرا مشهد

هفته نهم
سه شنبه ۹۵/۰۸/۱۸ – ساعت ۱۷:۰۰
یاسین پیشرو قم – تاسیسات دریایی تهران
میثاق تهران – دبیری تبریز
مس سونگون ورزقان – ملی حفاری اهواز
شهرداری ساوه –  لبنیات ارژن شیراز
آذرخش بندرعباس – گیتی پسند اصفهان
فرش آرا مشهد – شهروند ساری
شهید منصوری قرچک – مقاومت البرز

هفته دهم
یک شنبه ۹۵/۰۸/۲۳ – ساعت ۱۷:۰۰
میثاق تهران – یاسین پیشرو قم
ملی حفاری اهواز – تاسیسات دریایی تهران
دبیری تبریز – شهرداری ساوه
گیتی پسند اصفهان – مس سونگون ورزقان
لبنیات ارژن شیراز – فرش آرا مشهد
مقاومت البرز – آذرخش بندرعباس
شهروند ساری – شهید منصوری قرچک

هفته یازدهم
جمعه ۹۵/۰۸/۲۸ – ساعت ۱۷:۰۰
یاسین پیشرو قم –  ملی حفاری اهواز
شهرداری ساوه – میثاق تهران
تاسیسات دریایی تهران – گیتی پسند اصفهان
فرش آرا مشهد – دبیری تبریز
مس سونگون ورزقان – مقاومت البرز
شهید منصوری قرچک – لبنیات ارژن شیراز
آذرخش بندرعباس – شهروند ساری

هفته دوازدهم
جمعه ۹۵/۰۹/۰۵ – ساعت ۱۷:۰۰
شهرداری ساوه – یاسین پیشرو قم
گیتی پسند اصفهان – ملی حفاری اهواز
میثاق تهران – فرش آرا مشهد
مقاومت البرز – تاسیسات دریایی تهران
دبیری تبریز – شهید منصوری قرچک
شهروند ساری – مس سونگون ورزقان
لبنیات ارژن شیراز – آذرخش بندرعباس

هفته سیزدهم
جمعه ۹۵/۰۹/۱۲ – ساعت ۱۷:۰۰
یاسین پیشرو قم – گیتی پسند اصفهان
فرش آرا مشهد – شهرداری ساوه
ملی حفاری اهواز – مقاومت البرز
شهید منصوری قرچک – میثاق تهران
تاسیسات دریایی تهران – شهروند ساری
آذرخش بندرعباس – دبیری تبریز
مس سونگون ورزقان – لبنیات ارژن شیراز

تبریزمن، برنامه نیم فصل دوم

هفته چهاردهم
پنجشنبه ۹۵/۱۰/۰۲ – ساعت ۱۶:۰۰
فرش آرا مشهد – یاسین پیشرو قم
گیتی پسند اصفهان – مقاومت البرز
شهید منصوری قرچک – شهرداری ساوه
ملی حفاری اهواز – شهروند ساری
آذرخش بندرعباس – میثاق تهران
مس سونگون ورزقان – دبیری تبریز
تاسیسات دریایی تهران –  لبنیات ارژن شیراز

هفته پانزدهم
پنجشنبه ۹۵/۱۰/۰۹ – ساعت ۱۶:۰۰
یاسین پیشرو قم – مقاومت البرز
فرش آرا مشهد – شهید منصوری قرچک
شهروند ساری – گیتی پسند اصفهان
شهرداری ساوه – آذرخش بندرعباس
لبنیات ارژن شیراز – ملی حفاری اهواز
میثاق تهران – مس سونگون ورزقان
دبیری تبریز – تاسیسات دریایی تهران

هفته شانزدهم
چهارشنبه ۹۵/۱۰/۱۵ – ساعت ۱۶:۰۰
شهید منصوری قرچک – یاسین پیشرو قم
مقاومت البرز – شهروند ساری
آذرخش بندرعباس – فرش آرا مشهد
گیتی پسند اصفهان – لبنیات ارژن شیراز
مس سونگون ورزقان – شهرداری ساوه
ملی حفاری اهواز – دبیری تبریز
تاسیسات دریایی تهران – میثاق تهران

هفته هفدهم
سه شنبه ۹۵/۱۰/۲۱ – ساعت ۱۶:۰۰
یاسین پیشرو قم – شهروند ساری
شهید منصوری قرچک – آذرخش بندرعباس
لبنیات ارژن شیراز – مقاومت البرز
فرش آرا مشهد – مس سونگون ورزقان
دبیری تبریز – گیتی پسند اصفهان
شهرداری ساوه – تاسیسات دریایی تهران
میثاق تهران – ملی حفاری اهواز

هفته هجدهم
دوشنبه ۹۵/۱۰/۲۷ – ساعت ۱۶:۰۰
آذرخش بندرعباس – یاسین پیشرو قم
شهروند ساری – لبنیات ارژن شیراز
مس سونگون ورزقان  – شهید منصوری قرچک
مقاومت البرز – دبیری تبریز
تاسیسات دریایی تهران –  فرش آرا مشهد
گیتی پسند اصفهان – میثاق تهران
ملی حفاری اهواز – شهرداری ساوه

هفته نوزدهم
یکشنبه ۹۵/۱۱/۰۳ – ساعت ۱۶:۰۰
یاسین پیشرو قم – لبنیات ارژن شیراز
آذرخش بندرعباس – مس سونگون ورزقان
دبیری تبریز – شهروند ساری
شهید منصوری قرچک – تاسیسات دریایی تهران
میثاق تهران – مقاومت البرز
فرش آرا مشهد – ملی حفاری اهواز
شهرداری ساوه – گیتی پسند اصفهان

هفته بیستم
جمعه ۹۵/۱۱/۰۸ – ساعت ۱۶:۰۰
مس سونگون ورزقان – یاسین پیشرو قم
لبنیات ارژن شیراز – دبیری تبریز
تاسیسات دریایی تهران – آذرخش بندرعباس
شهروند ساری – میثاق تهران
ملی حفاری اهواز – شهید منصوری قرچک
مقاومت البرز – شهرداری ساوه
گیتی پسند اصفهان – فرش آرا مشهد

هفته بیست و یکم
جمعه ۹۵/۱۱/۱۵ – ساعت ۱۶:۰۰
یاسین پیشرو قم – دبیری تبریز
مس سونگون ورزقان – تاسیسات دریایی تهران
میثاق تهران – لبنیات ارژن شیراز
آذرخش بندرعباس – ملی حفاری اهواز
شهرداری ساوه – شهروند ساری
شهید منصوری قرچک – گیتی پسند اصفهان
فرش آرا مشهد – مقاومت البرز

هفته بیست و دوم
پنجشنبه ۹۵/۱۱/۲۱ – ساعت ۱۶:۰۰
تاسیسات دریایی تهران – یاسین پیشرو قم
دبیری تبریز – میثاق تهران
ملی حفاری اهواز – مس سونگون ورزقان
لبنیات ارژن شیراز – شهرداری ساوه
گیتی پسند اصفهان – آذرخش بندرعباس
شهروند ساری – فرش آرا مشهد
مقاومت البرز – شهید منصوری قرچک

هفته بیست و سوم
پنجشنبه ۹۵/۱۱/۲۸ – ساعت ۱۶:۰۰
یاسین پیشرو قم – میثاق تهران
تاسیسات دریایی تهران – ملی حفاری اهواز
شهرداری ساوه – دبیری تبریز
مس سونگون ورزقان – گیتی پسند اصفهان
فرش آرا مشهد – لبنیات ارژن شیراز
آذرخش بندرعباس – مقاومت البرز
شهید منصوری قرچک – شهروند ساری

تبریزمن، هفته بیست و چهارم
چهارشنبه ۹۵/۱۲/۰۴ – ساعت ۱۶:۰۰
ملی حفاری اهواز – یاسین پیشرو قم
میثاق تهران – شهرداری ساوه
گیتی پسند اصفهان – تاسیسات دریایی تهران
دبیری تبریز – فرش آرا مشهد
مقاومت البرز –  مس سونگون ورزقان
لبنیات ارژن شیراز – شهید منصوری قرچک
شهروند ساری – آذرخش بندرعباس

هفته بیست و پنجم
سه شنبه ۹۵/۱۲/۱۰ – ساعت ۱۶:۰۰
یاسین پیشرو قم – شهرداری ساوه
ملی حفاری اهواز – گیتی پسند اصفهان
فرش آرا مشهد – میثاق تهران
تاسیسات دریایی تهران – مقاومت البرز
شهید منصوری قرچک – دبیری تبریز
مس سونگون ورزقان – شهروند ساری
آذرخش بندرعباس – لبنیات ارژن شیراز

هفته بیست و ششم
دوشنبه ۹۵/۱۲/۱۶ – ساعت ۱۶:۰۰
گیتی پسند اصفهان – یاسین پیشرو قم
شهرداری ساوه – فرش آرا مشهد
مقاومت البرز – ملی حفاری اهواز
میثاق تهران  – شهید منصوری قرچک
شهروند ساری – تاسیسات دریایی تهران
دبیری تبریز – آذرخش بندرعباس
لبنیات ارژن شیراز – مس سونگون ورزقان


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :