پنجشنبه ۲۷ دی, ۱۳۹۷

دعواهای ما دعوایی نیست که برای خدا باشد؛ من را نمی شود بازی داد! / چیزی که در مغز هیتلر بود در مغز همۀ شما هست!

    بازدید : 184