آنتن دهی

آذربایجان‌شرقی روستای بدون برق ندارد
مدیرکل امور روستایی استانداری آذربایجان‌شرقی:

آذربایجان‌شرقی روستای بدون برق ندارد

مدیرکل امور روستایی استانداری آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه روستای بدون برق در استان وجود ندارد، گفت: از مجموع ۲ هزار و ۷۰۶ روستا فقط ۵ روستا برق رسانی نشده که دلیل آن هم سکونت فصلی در این روستاها و خالی بودن آنها از سکنه دایمی است.