اراضی اشغالی

نظامی صهیونیست به اشتباه یک شهرک نشین را کشت

نظامی صهیونیست به اشتباه یک شهرک نشین را کشت

یک نظامی صهیونیست پس از اینکه یک شهرک نشین را با یک فلسطینی اشتباه گرفت، به سمتش تیراندازی کرد و او را کشت.