ار

نقش کلیدی ارس در افزایش صادرات کشور
رئیس رسانه ملی تاکید کرد:

نقش کلیدی ارس در افزایش صادرات کشور

رئیس رسانه ملی در سفر یکروزه خود به منطقه آزاد ارس بر نقش کلیدی این منطقه در افزایش صادرات و ارزآوری کشور تاکید کرد.