اعتراف

تبریز با فقر فضای سبز مواجه است
اعتراف دیرهنگام شهردار تبریز؛

تبریز با فقر فضای سبز مواجه است

شهردار تبریز گفت: طبق استانداردها برای هر شهروند تبریزی باید شش اصله درخت وجود داشته باشد اما هم اکنون در تبریز در کل یک میلیون درخت وجود دارد.