امانت‌دار

پاکبان پاکدست وجه نقد ۱۰ میلیون تومانی را بازگرداند
کارگران تنظیف جزو امانت‌دارترین اقشار جامعه هستند؛

پاکبان پاکدست وجه نقد ۱۰ میلیون تومانی را بازگرداند

یکی از کارگران پاکدست و امانت‌دار تنظیف شهرداری تبریزی پس از یافتن مقدار قابل توجهی وجه نقد، آن را تحویل واحد خدمات شهری منطقه ۴ داد.