امیر خواجه فرد

ساخت هواپیمای مسافربری در دستورکار است
امیر خواجه فرد:

ساخت هواپیمای مسافربری در دستورکار است

مدیر عامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع گفت: تا ۳ سال آینده در حوزه ساخت هواپیمای مسافربری به توفیقات عملی مناسبی دست خواهیم یافت.