انتصاب مدیران

پانزدهمین استاندار چگونه می‌آید؟!
یادداشت/

پانزدهمین استاندار چگونه می‌آید؟!

يکي از مشکلات اداری کشور، اعمال نفوذ افراد در تعيين و يا تاثير در انتصاب مديران است. اين اعمال نفوذها که به دنبالش درخواست‌های نامعقول و باج‌خواهانه از فرد منصوب را دارد، موجبات باندبازی و رانت خواری و فاميل و قوم‌گرایی را فراهم می‌آورد.