اوتیسم میکروب ژنتیک

نقش میکروب های روده در بروز بیماری اوتیسم

نقش میکروب های روده در بروز بیماری اوتیسم

مطالعه اخیر نشان داده است که اختلال اوتیسم با عدم تعادل در میکروبیوم های روده مرتبط است که می تواند راهی برای ایجاد درمان های جدید در آینده باشد.