اومیکرون

سویه اومیکرون در آذربایجان ‌شرقی مشاهده نشده است
رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

سویه اومیکرون در آذربایجان ‌شرقی مشاهده نشده است

رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: سویه اومیکرون در آذربایجان ‌شرقی مشاهده نشده است.