بازارچه صنایع دستی درب استانبول

راه اندازی بازارچه صنایع دستی درب استانبول در تبریز
شهردار منطقه ۸ خبر داد:

راه اندازی بازارچه صنایع دستی درب استانبول در تبریز

شهردار منطقه ۸ از راه اندازی بازارچه صنایع دستی درب استانبول طی روزهای اخیر خبر داد.