باشگاه ماشین‌سازی تبریز

آماده ‌مذاکره برای واگذاری ‌باشگاه ماشین‌سازی هستم
قربانی مالک ماشین سازی:

آماده ‌مذاکره برای واگذاری ‌باشگاه ماشین‌سازی هستم

مالک باشگاه ماشین‌سازی تبریز از آمادگی‌اش برای واگذاری این باشگاه خبر داد.