برنامه موشکی ایران

نگرانی واشنگتن از گسترش برنامه موشکی ایران

نگرانی واشنگتن از گسترش برنامه موشکی ایران

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نسبت به گسترش برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کرد.