برچسب: رای‌گیریشورا شهرکمیسیون

ترکیب اعضای کمیسیون های شورای پنجم در سال چهارم

ترکیب اعضای کمیسیون های شورای پنجم در سال چهارم

به گزارش آژانس خبری تبریزمن، ترکیب اعضای کمیسیون‌ها به شرح ذیل ‌می‌باشد؛ کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار: مسعودی ریحان، محمدزاده و اندیش کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری: ▪️محمدزاده، تقی پور، صادق زاده، اکبرنژاد، نیکوخصلت کمیسیون معماری و شهرسازی: ▫️بابایی اقدم، اندیش و دبیری کمیسیون فرهنگی و اجتماعی: ▪️نیکوخصلت، مسعودی ریحان، […]